GV

2022

Einladung GV 2022 und Traktandenliste inkl. Anträge.pdf 466 KB
GV VSRSS 2022_SC.pdf 1'315 KB
Pokalgewinner 2022.pdf 465 KB
Protokoll GV 2021.pdf 17 KB
Reglement_2022_V02.doc 110 KB
Reglement_2022_V02.pdf 49 KB

2021

Einladung GV 2021 und Traktandenliste inkl. Anträge.pdf 28 KB
Pokalgewinner 2021.pdf 469 KB

2020

Pokalgewinner 2020.pdf 455 KB
Protokoll 44. GV 2020.pdf 497 KB

2019

Anträge GV 2019
Einladung GV 2019 und Traktandenliste inkl. Antr_ge.doc 63 KB
Gesamtrangliste U13_2019.pdf 511 KB
Gesamtrangliste U15_2019.pdf 497 KB
Mannschaftswertung 2019.pdf 417 KB
Protokoll GV 2019 von der GV noch nicht bestätigt 19 KB
Rennprogramm 2022.PNG 150 KB